Fourtrust Search & Selection

Bedrijven Executives Contact Home Werving en Selectie Interim Management Fourtrust Raadgevers

Visie
Werkwijze
Honorarium
Raad van advies
Onderdeel Fourtrust Raadgevers

Missie & Visie vertalen naar doelen en doelstellingen, implementeren en vervolgens resultaat neerzetten. Fourtrust Executive Search noemt dit ondernemen. Om dit te kunnen heb je een speciale mix van mensen nodig die je organisatie vorm en kleur geeft. Ondernemingen hebben niet altijd het toptalent in huis om de organisatie goed en adequaat te kunnen voeden. Bij het zoeken naar top- en seniormanagement gaat het om meer dan het aanbieden van een indrukwekkend CV. Dat meer wil Fourtrust Executive Search bieden aan haar opdrachtgevers. De drijfveren, deskundigheid, ambitie en koers van de onderneming en de executive moeten bij elkaar passen. Pas dan vergroot je je netwerk en haal je het benodigde nieuwe elan in huis.

Fourtrust Executive Search onderscheidt zich van werving & selectie door een wezenlijke factor. En dat is de “personal touch”. Door onze researcher worden (potentieel) geďnteresseerden op een discrete en directe manier benaderd. Deze handelswijze komt overeen met de wens van velen om zich eerst goed te kunnen oriënteren alvorens te besluiten zich kandidaat te stellen voor een positie. De inzichten verkregen uit de gesprekken met de potentiele kandidaten bieden opdrachtgevers een schat aan informatie die door deze methode boven water komt. Fourtrust Executive Search benoemt kandidaten vooral effectief en succesvol bij de zwaardere, complexe en specifieke functies.

Fourtrust Executive Search levert toegevoegde waarde gebaseerd op expertise & partnership bij de invulling van sleutelposities op management - en directieniveau door middel van duidelijke afspraken, heldere termijnen en zorgvuldig procesmanagement. Dit maakt een snelle en vertrouwelijke voordracht van mensen mogelijk. Dit partnership vraagt om openheid, slagvaardigheid, brede expertise en discretie. Tevens willen we zelf getoetst worden op onze vier pijlers van vertrouwen: Authenticiteit, Betrokkenheid, Integriteit en Transparantie.

Fourtrust Executive Search biedt ondersteuning in:
File Search (database)
Direct Search (research)


Wij werken afhankelijk van de wensen & behoeften van de opdrachtgever met de methoden file - en direct search. Wij putten uit onze database, ons netwerk en plegen search in de markt. Dit betekent voor opdrachtgevers dat haar kostbare tijd zal kunnen worden besteed aan kandidaten die volledig aan het profiel voldoen en passen binnen de organisatie. Vaak zal een combinatie van middelen het beste resultaat opleveren. De consultants van Fourtrust Executive Search werken met beproefde, pragmatische interviewmethodieken gericht zowel op de harde als de zachte criteria om potentiele kandidaten zo goed mogelijk te screnen.

In de volgende functiegebieden:
Financieel
HR
ICT
Produktie & Logistiek
Sales & Marketing


Visie
In de selectietrajecten uitgevoerd door Fourtrust Executive Search gaat het om het achterhalen van de zachte criteria (bijvoorbeeld ambitie en persoonlijkheid) van een kandidaat naast de harde criteria (bijvoorbeeld opleiding en werkervaring). Met andere woorden past hij of zij in de functie binnen de geboden werkomgeving/cultuur.

Onze filosofie luidt dan ook: Achterhalen wie de persoon achter de stropdas is en toetsen of deze persoonlijkheid past binnen het opgestelde functie/competentieprofiel.


Bij elk rekruteringsvraagstuk legt Fourtrust Executive Search sterk de nadruk op de analysefase. Of de organisatie bekent is of niet, steeds wordt opnieuw veel aandacht besteed aan het werkomgevingonderzoek. Waarbij de relevante werknemers worden gesproken en waarbij een indruk wordt opgedaan van de toekomstige werksituatie en – plek. Kennis, kunde en ervaring bepalen niet het succes van het toptalent, maar het optimaal aanwenden hiervan binnen de geboden bedrijfscultuur. Hiervoor moet de executive zich “thuis voelen” in zijn/haar werkomgeving. Dit matchen de consultants van Fourtrust Executive Search.

Werkwijze
Fourtrust Executive Search doorloopt bij haar opdrachten globaal de volgende fases:

A     Inkadering
Wij brengen organisatie en de in te vullen positie in kaart, gerelateerd aan doelen & doelstellingen en structuur & cultuur van de organisatie. Om de organisatie te leren kennen en een correct beeld te krijgen, vindt in sommige gevallen een aantal gespreksronde(s) ter plekke plaats.

B     Functie – en competentieprofiel
Aan de hand van de verzamelde gegevens, schetsen we de situatie, beschrijven we de in te vullen positie en stellen we het functie – competentieprofiel op.

C     Searchproces
Het researchplan wordt opgesteld en de relevante functiegroepen worden in kaart gebracht. Nu start ook het selectie- en beoordelingsproces van de potentiële kandidaten.

D     Voorselectie
Na de selectie van kandidaten wordt de totale ingewonnen informatie geevalueerd. Hierna benaderen we actief de kandidaten en worden ze voorgeselecteerd.

E     Selectie
Na de interviews, selecteren we de kandidaten die het best aan het functie – competentieprofiel. Empathie en ervaring van de consultant spelen in dit selectieproces een grote rol.

F     Presentatie
Samen met de opdrachtgever bespreken we de gepresenteerde kandidaten, meestal 2 a 3 en plannen we de orienterende gesprekken bij de opdrachtgever in.

G     Referenties
Wij voeren een referentieonderzoek uit en brengen verslag uit van de uitkomsten. Referenties zijn altijd onderdeel van ons proces omdat dit toegevoegde waarde heeft voor het heden en toekomstig succes.

H     Benoeming
De benoeming en aantreding is voor ons het einde van de procedure maar een nieuwe start voor de opdrachtgever en de benoemde executive.

I     Evaluatie
Eindevaluatie 6 maanden na start, met zowel de opdrachtgever als de nieuwe topmanager.

Op basis van een vooraf opgesteld projectplan werken consultants van Fourtrust Executive Search met een betrokken projectteam aan een opdracht. Het projectplan bestaat uit de uit te voeren werkzaamheden, een tijdpad en momenten van voortgangsrapportage en evaluatie.

Het projectteam bestaat uit een een projectleider, een back up consultant en de back-office. Waarbij de consultants van Fourtrust Executive Search zich houden aan gemaakte afspraken en het naleven van de gedragscodes.

Informatie over kandidaten en organisaties is strikt vertrouwelijk en wordt alleen na toestemming (vooraf) aan derden gegeven. Fourtrust Executive Search biedt helderheid & duidelijkheid. Dus vooraf afspraken over de kosten en de tijdsduur van de procedure. De verwachting vooraf moet matchen wij met het resultaat in de eindevaluatie. Fourtrust Executive Search voorziet hierin.

Honorarium
Fourtrust Executive Search hanteert een honorarium met vooraf vastgelegde tarieven. Het overeen te komen percentage is afhankelijk van het jaarinkomen behorend bij de in te vullen positie, de moeilijkheidsgraad van de opdracht en de mate van inschakeling.

Raad van advies
Om onze kwaliteit te waarborgen laten wij ons ondersteunen door een professionele en betrokken Raad van Advies, die is samengesteld uit een aantal ervaren (interim) managers uit diverse branches/sectoren uit het bedrijfsleven en NGO’s.

Onderdeel Fourtrust Raadgevers
Fourtrust Executive Search is onderdeel van Fourtrust Raadgevers die zich bezig houdt met vragen omtrent: Careercounseling, Training & Coaching, Governance & Compliance, Planning & Control, Risk Management en Corporate & Social Responsibility. Fourtrust Executive Search maakt ook gebruik van de expertise en strategieën van Fourtrust Raadgevers.

(c) 2011, Fourtrust - Disclaimer - Privacy Statement


Fourtrust Executive Search